کارآفرینان تمایل دارند به جای ساختار و سلسله مراتب رسمی، کارکنان خود را از طریق روابط بین فردی مدیریت کنند. آن ها به جای قوانین غیر رسمی و با نفوذ ساختار سازمانی به قوانین روایط انعطاف پذیر و توصیف شغلی متکی هستند. علاوه بر این شرکت قانون طب خاورمیانه با خدمت به کارمندان خود از طریق مشاوره های منظم و پیوسته بصورت یکطرفه و روابط فرد به فرد نقش مهمی را در فرهنگ سازمانی ایفا می کند.

منطق انتخاب این ساختار سازمانی اختصاصی بر اساس دو عامل می باشد :

  • چگونگی و گستردگی محیط کسب و کار شرکت
  • پیچیدگی وظایف شرکت

از این رو شرکت قانون طب خاورمیانه یک ساختار ارگانیک را برای شرکت خود سازمان دهی کرده است که هسته و ساختار اصلی در مرکز قرار می گیرد و اعضای تیم تمامی گزارشات را به آن انتقال می دهند، که این ساختار موجب افزایش سرعت انجام امور و باعث کاهش اتلاف زمان ارتباطی می گردد و در نتیجه شرکت را به یک قطب پاسخگو و متعهد تبدیل می کند.